Vill du ha hjälp?

010-336 71 40

Vill du ha hjälp?

010-336 71 40

Happens desktop hemsida logo

Användarvillkor

Nedan finner du gällande användarvillkor till tjänsten Happens, tillhandahållen av Happens Sverige AB.

Version: ANV-Happens.1.5 Senast uppdaterat: 2024-01-29

ALLMÄNT

Information om dessa användarvillkor

Dessa användarvillkor ("Villkor") anger under vilka förutsättningar du får använda Funktionerna (se definition under avsnitt Definitioner) tillhandahållna av Happens Sverige AB (organisationsnummer 559176-3395) ("Happens", "vi", "vår" eller "oss") tillhandahåller våra kunder ("du").

Läs noga igenom dessa Villkor innan du använder Funktionerna. Genom att använda Funktionerna bekräftar du att du godkänner dessa Villkor och åtar dig att följa dom.

Vi kan komma att närsomhelst ändra dessa Villkor så vänligen tillse att du förstår de vid var tid giltiga Villkoren när du använder Funktionerna.

Andra tillämpliga villkor

Dessa Villkor hänvisar till ytterligare villkor, vilka också är tillämpliga avseende din användning av Funktionerna:

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss via e-mail (hej@happens.se), eller telefon (010-336 71 40), och du kan också kontakta oss via feedback-formuläret på "Mitt konto" ("Kontaktuppgifter").

Definitioner

"Funktioner" avser Tjänsten, Hemsidan, Kontot, och andra hänförliga tjänster som tillhandahålls av oss till dig.

"Hemsidan" avser vår hemsida (https://happens.se/).

"Kontaktuppgifter" avser kontaktuppgifterna angivna ovan.

"Konto" avser det konto som du registrerar och skapar via Hemsidan.

"Tjänsten" är definierad i avsnitt Beskrivning av Tjänsten nedan.

"Policy om Försäkringsförmedlingen" är definierat i avsnitt Information om dessa användarvillkor ovan.

TJÄNSTEN OCH FUNKTIONERNA

Beskrivning av Tjänsten

Välkommen till Happens, en digital plattform för försäkringsförmedling. Happens strävar efter att göra försäkringsprocessen enkel, transparent och lättillgänglig för våra användare. Genom att använda Happens accepterar du och samtycker till att följa våra användarvillkor, som reglerar din användning av vår plattform och de tjänster vi tillhandahåller.

Hos Happens kan användarna söka efter och jämföra olika försäkringsprodukter från ledande försäkringsaktörer. Vi erbjuder en omfattande databas med försäkringsalternativ inom olika områden, såsom fordonsförsäkringar, hemförsäkringar, djurförsäkringar och mycket mer. Genom att ge användarna tillgång till en bred portfölj av försäkringsprodukter strävar Happens efter att erbjuda en personlig och skräddarsydd upplevelse för varje individ.

("Tjänsten"). Mer information om Tjänsten och Funktionerna finns på Hemsidan. För att kunna använda Tjänsten krävs erforderlig tillgång till internet.

Under avtalstiden har vi rätt att ändra och modifiera Funktionerna och dess innehåll.

Även om vi vidtar skäliga åtgärder för att uppdatera informationen på Hemsidan, ger vi inga garantier eller utfästelser, varken uttryckliga eller underförstådda, att allt innehåll på Hemsidan är korrekt, fullständigt eller uppdaterat.

Vi garanterar inte att Funktionerna, eller något innehåll i Funktionerna, alltid är tillgängliga eller oavbrutna.

Vi kan komma att tillfälligt begränsa åtkomsten till Funktionerna för att:

  • åtgärda tekniska problem eller göra mindre tekniska uppdateringar; eller
  • uppdatera Funktionerna för att uppfylla ändringar i tillämpliga lagar och myndighetskrav.

Vi har inget ansvar gentemot dig för det fall Funktionerna är otillgängliga vid någon som helst tidpunkt eller under någon viss tidsperiod.

Vi har rätt att neka åtkomst till Funktionerna om du tillhandahåller, eller om vi misstänker att du har tillhandahållit, inkorrekt, felaktig, inaktuell eller ofullständig information när du tillgår eller använder Funktionerna. Vi har också rätt att neka åtkomst till Funktionerna om vi rimligen anser att dessa Villkor inte efterlevs, eller om din organisation bryter mot Tjänstevillkoren eller är sen med betalning.

Inhämtande av information om dina befintliga försäkringar

Du är införstådd med att information avseende dina befintliga försäkringar kan behöva inhämtas från ditt försäkringsbolag för att Bolagets tjänster skall fungera på bästa sätt och för att funktionaliteten “Hämta nuvarande försäkring” skall fungera. Inhämtning av befintlig försäkring sker via tjänsten Insurely (tillhandahållen av bolaget The Great Collective AB: 559103-5646) och genom att använda funktionaliteten godkänner du Insurelys användarvillkor samt bekräftar att du läst Insurelys Integritetspolicy.

Skapa ett Konto

För att få tillgång till en del av funktionerna måste du skapa ett Konto. Du kan enkelt skapa ett kostnadsfritt användarkonto på Happens.se genom att använda BankID för både registrering och återinloggning. Dessutom genereras automatiskt ett Konto för dig om du köper en försäkring via Happens. På detta Konto kan du enkelt få översikt över din försäkring och ta del av dokumentation om den tillhandahållna rådgivningen i förekommande fall. Om du importerat dina nuvarande försäkringar kan du i vissa fall även spara dessa på ett konto i detta flöde.

När ett Konto har skapats, och övriga instruktioner har fullföljts, är Funktionerna tillgängliga och klara att användas på Hemsidan. Du åtar dig att tillhandahålla korrekt information när du skapar ett Konto.

Inloggningsuppgifter till ditt Konto ska alltid förvaras säkert. Du får endast skapa ett (1) Konto. Om Användaren identifierats genom inloggning förutsätts identifieringen vara korrekt och alla viljeyttringar bindande för Användaren. Användaren ska underrätta Bolaget vid misstanke om obehörig användning av tjänsten. Det är inte tillåtet att överlåta Kontot till andra, och det är förbjudet att dela information om ditt Konto med en tredje part. Om du misstänker att ditt Konto eller dina inloggningsuppgifter används av en tredje part ska du kontakta oss omedelbart genom Kontaktuppgifterna.

Du kan när som helst avsluta ditt användarkonto hos Happens. Detta kommer att radera alla uppgifter som samlats in i samband med skapandet och användningen av ditt konto. Notera att Happens kan behöva behålla vissa uppgifter i enlighet med lagkrav om dokumentationsplikt för försäkringsdistribution – för ytterligare information, vänligen läs vår personuppgiftspolicy. Användarkontot avslutas genom att logga in till ditt konto och navigera till "radera mitt konto". Notera att samtliga uppgifter raderas i samband med att du raderar ditt konto och inte kan återskapas.

Om du stöter på problem med att avsluta ditt konto så hänvisar vi till att kontakta oss via mail till hej@happens.se med ämnesraden "Radera konto".

Användning av Funktionerna

När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning och dessa Villkor. Du får inte använda Funktionerna annat än genom gränssnitt som tillhandahålls av oss och som på annat sätt uttryckligen tillåts enligt dessa Villkor. Du får inte heller använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

Du samtycker till att vara ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt Konto.

Du samtycker även till att inte:

  • förtala, missbruka, trakassera, hota eller på annat sätt kränka tredje parts eller våra lagliga rättigheter;
  • publicera, eller på något annat sätt uttrycka, material eller information som är olämpligt, kränkande, inkräktande, obscent, pornografiskt, rasistiskt, terroristiskt, politiskt inkorrekt, otillbörligt eller olagligt;
  • bidra till förstörande aktiviteter som spridning av virus, skräppost eller annan aktivitet som kan skada oss och/eller Funktionerna på något sätt;
  • övervaka Funktionernas tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet för något konkurrerande syfte, t.ex. att du samtycker till att inte få åtkomst till Funktionerna i syfte att utveckla en konkurrerande produkt eller tjänst eller kopiera Funktionerna eller användargränssnitt; eller
  • bedriva vidareförsäljning eller på något sätt dela resultat som genererats genom Funktionerna eller använda Funktionerna för att skapa en konkurrerande tjänst eller produkt.

Försäkringsdata-aggregeringstjänsten

Du samtycker till att vi kan få tillgång till och kopiera din försäkringsinformation från dina försäkringsbolag. När du väljer att använda Happens kan det vara nödvändigt att du anger dina inloggningsuppgifter eller annan autentiseringsinformation för ditt konto hos de relevanta företagen som har tillhandahållit din försäkring. Genom att göra det samtycker du och instruerar oss att hämta din försäkringsrelaterade information från dessa externa användarkonton (och enligt annan information som lämnats till oss av dessa tredje parter) för att tillhandahålla dig tjänsten i enlighet med dessa villkor.

Du ansvarar för att lämna korrekt information. Vi ansvarar inte för att säkerställa att informationen du lämnar i samband med tjänsten (inklusive inloggningsuppgifter till ditt försäkringsbolags webbplats) är korrekt. Om du inte kan lämna korrekt och komplett information kan vi kanske inte tillhandahålla dig tjänsten.

Ditt försäkringsbolag kan ha sina egna användarvillkor. Genom att du lämnar oss dina inloggningsuppgifter för ditt försäkringskonto för att underlätta för Happens samtycker du till att vi kan godkänna tredje parts användarvillkor (t.ex. från ditt försäkringsbolag om hur den informationen ska användas) på dina vägnar

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER M.M.

Respekt för våra immateriella rättigheter

Funktionerna ägs eller licensieras av oss. Funktionerna och annan information, inklusive alla upphovsrätter, varumärken, företagsnamn, loggor och andra immateriella (inklusive) industriella rättigheter) som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.

Respekt för vår egendom

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.

Licens

När du använder Funktionerna i enlighet med dessa Villkor ger vi dig en icke-exklusiv, återkallelig, och icke-överlåtbar licens att använda Funktionerna.

Vi kan återkalla licensen om vi har anledning att tro att du har brutit mot dessa Villkor eller något annat avtal ingått med oss, eller om din organisation bryter mot vår Policy om Försäkringsförmedlingen eller är sen med betalning.

ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Ansvarsfriskrivning

Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa Villkor tillhandahålls Funktionerna och alla relaterade komponenter och all information i "befintligt skick" och "såsom tillgängligt" och utan garantier överhuvudtaget. Vi friskriver oss uttryckligen från alla garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive de underförstådda garantierna om säljbarhet, äganderätt, lämplighet för ett visst ändamål och rättighetsintrång. Du bekräftar att vi inte garanterar att Funktionerna kommer att vara oavbrutna, i tid, säkra eller felfria.

Vårt ansvar och ansvarsbegränsning

I den utsträckning som tillåts av lag ansvarar vi inte gentemot dig eller någon annan användare eller tredje part för någon förlust eller skada som (varken direkt eller indirekt), oavsett om det gäller avtal, skadestånd (inklusive vårdlöshet), brott mot lagstadgade skyldigheter eller på annat sätt, även om den var förutsägbar, som uppstår på grund av eller i samband med: (1) användning, eller oförmåga att använda, någon av Funktionerna; eller (2) användning eller förlitande på information som anges i Funktionerna.

I synnerhet ansvarar vi inte för (1) uteblivna avtal, (2) förlust av rykte och/eller goodwill, (3) utebliven vinst, uteblivna intäkter, uteblivna förväntade besparingar och/eller utebliven affärsverksamhet, eller (4) indirekta förluster eller följdförluster.

Information och rekommendationer lämnade av Happens ska endast betraktas som vägledande förslag. Det är upp till dig att värdera och kontrollera den information som tillhandahålls om våra samarbetspartners erbjudanden och väga det mot deras egna specifika behov.

Vi kan inte hållas ansvariga för någon skada eller förlust som uppstår som ett resultat av avtal som du ingår eller avstår från att ingå med någon av våra samarbetspartners.

Vi strävar alltid efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information på vår webbplats, men vi kan inte garantera dess tillförlitlighet eller korrekthet. Allt agerande som du utför baserat på informationen på vår webbplats sker på ditt eget ansvar.

Andra begränsningar och friskrivningar som framgår av våra Policy om Försäkringsförmedlingen äger tillämpning om du låter Happens distribuera försäkring åt dig.

Ditt ansvar

Du är ansvarig för all skada och förlust som åsamkas oss på grund av din användning av Funktionerna eller genom ditt Konto, eller som uppstår som ett resultat av ditt brott mot dessa Villkor.

TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor.

KLAGOMÅL

Om du har några klagomål, kontakta oss via våra Kontaktuppgifter.

Vi strävar alltid efter att lösa eventuella klagomål genom diskussioner.

BOLAGSINFORMATION

Happens Sverige AB är en juridisk person registrerad i Sverige.

Registerad adress: Holländargatan 22, 11359 Stockholm

Organisationsnummer: 559176-3395