Happens mobile hemsida logo
Happens desktop hemsida logo

Användarvillkor

Nedan finner du för närvarande gällande användarvillkor till tjänsten Happens, tillhandahållen av Happens Sverige AB.

Version: ANV-Happens.1.2 Senast uppdaterat: 2022-09-23

1. Tillhandahållande av tjänster avseende försäkringsdistribution m.m.

1.1 Inledning

I enlighet med dessa allmänna villkor (nedan ”Villkoren”) tillhandahåller Happens Sverige AB, 559176-3395 (nedan ”Bolaget”), användaren (nedan ”Användaren”) tjänster avseende försäkringsdistribution. Tjänsterna tillhandahålls Användaren i inloggat läge på Bolagets digitala plattformar från tid till annan (exempelvis, men ej begränsat till, webbplats och app). Villkoren skall gälla för alla Bolagets tjänster om inget annat avtalats.

1.2 Inhämtande av information om Användarens befintliga försäkringar

Användaren är införstådd med att information avseende Användarens befintliga försäkringar kan behöva inhämtas från Användarens försäkringsbolag för att Bolagets tjänster skall fungera på bästa sätt och för att funktionaliteten “Hämta nuvarande försäkring” skall fungera. Inhämtning av befintlig försäkring sker via tjänsten Insurely (tillhandahållen av bolaget The Great Collective AB: 559103-5646) och genom att använda funktionaliteten godkänner du Insurelys Användarvillkor samt bekräftar att du läst Insurelys Integritetspolicy.

1.3 Användarkonto

Besökare på Happens.se ges möjligheten att skapa ett användarkonto kostnadsfritt. Ett användarkonto skapas med BankID, återinloggning till användarkonto sker även med BankID. Användaren kan inhämta sina befintliga försäkringar till sitt användarkonto, se 1.2.

1.3.1 Avslutande av användarkonto

Användaren har när som helst möjligheten att avsluta sitt användarkonto hos Happens, vilket raderar samtliga uppgifter som sparats i samband med skapandet och/eller användandet av användarkontot. Användarkontot avslutas genom att logga in till sitt konto och navigera till "radera mitt konto". Notera att samtliga uppgifter raderas i samband med att du raderar ditt konto och inte kan återskapas.

Om du stöter på problem med att avsluta ditt konto så hänvisar vi till att kontakta oss via mail till hej@happens.se med ämnesraden "Radera konto".

1.4 Bolagets jämförelse av skadeförsäkringar utifrån Användarens behov

Bolagets jämförelse av skadeförsäkringar utgår från Användarens önskemål och behov såsom de fastställs utifrån de svar som Användaren lämnat på de frågor som Bolaget ställt till Användaren. Användaren är införstådd med att Bolagets tjänster är beroende av att Användaren lämnar korrekt information och att Bolaget inte har något ansvar för fel eller brister i Bolagets tjänster som beror på att Användaren lämnat oriktiga uppgifter.

Användaren uppmärksammas på att Bolaget, i jämförelsen av olika skadeförsäkringar, inte har någon möjlighet att ge en uttömmande redogörelse för alla försäkringsvillkor. Vidare kan Bolaget inte garantera att det slutliga priset vid tecknandet av en försäkring överensstämmer med det pris som Bolaget visat i sin jämförelse. Bolaget uppmanar därför Användaren att ta del av fullständiga försäkringsvillkor och utförlig prisinformation hos försäkringsbolaget innan Användaren tecknar en försäkring.

Beträffande information om Användarens befintliga skadeförsäkringar i Bolagets jämförelse gäller att informationen som visas i Bolagets jämförelse i enstaka fall (t.ex. då Användaren har en särskild överenskommelse med försäkringsbolaget) kan skilja sig från vad som gäller för Användarens försäkring. Bolaget är inte ansvarigt för skada som uppkommer i sådant fall som nu nämnts.

Tjänsten är vägledande och tjänstens bedömning av olika försäkringsalternativ kan vara en annan än Användarens. Användaren bör alltid läsa de fullständiga villkoren för de försäkringar Användaren tecknar. Genom att använda Tjänsten bekräftar du att du önskar hjälp och eventuell rådgivning med ditt försäkringsbehov och godkänner att bli kontaktad av bolaget på dina angivna kontaktuppgifter. Bolaget kan komma att kontakta dig om det behövs komplettering av uppgifter samt relaterat till din försäkringsjämförelse. All kontakt med bolaget och eventuell rådgivning är kostnadsfri och syftar enbart till att hjälpa dig att hitta och göra ett bra val av försäkring.

Bolaget reserverar sig för eventuella skrivfel.

1.5 Sparande av användarens befintliga försäkring

Inom vissa försäkringsprodukter (för närvarande Hyresrättsförsäkring, Bostadsrättsförsäkring samt Villaförsäkring) erbjuder Bolaget möjligheten att jämföra Användarens befintliga försäkring (se 1.2.). I samband med att Användaren inhämtar en befintlig försäkring i syfte att jämföra denna, erbjuder Bolaget Användaren en möjlighet att spara den inhämtade befintliga försäkringen på ett Användarkonto. Om Användaren väljer att spara sin inhämtade befintliga försäkring på ett Användarkonto så skapar Bolaget ett användarkonto åt Användaren. Användaren skapar och får tillgång till kontot med sitt BankID. Användarkontot är kostnadsfritt att skapa och använda.

Användaren kan när som helst välja att radera sitt användarkonto, se 1.3.1.

1.6 Ersättning

Tjänsten är kostnadsfri, men Bolaget erhåller ersättning per förmedlad försäkring som tecknas via tjänsten. Bolaget har inga incitament att rekommendera en särskild försäkring. Användaren förbinder sig inte till någonting genom att använda tjänsten.

1.7 Otillåten användning av Bolagets tjänster

Användaren informeras härmed om att det inte är tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av Bolaget. Om det är för eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information som Bolaget tillhandahållit Användaren. Det är inte heller tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Bolagets tjänster.

2. Säkerhet och inloggning

Användaren ansvarar för att alla rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa att obehörig användning av tjänsten inte förekommer och att inloggningsuppgifter inte kommer andra till del. Om Användaren identifierats genom inloggning förutsätts identifieringen vara korrekt och alla viljeyttringar bindande för Användaren. Användaren ska underrätta Bolaget vid misstanke om obehörig användning av tjänsten.

Bolaget förbehåller sig rätten att hindra Användaren från att använda Bolagets tjänster, exempelvis av tekniska-, underhålls-, avtals- eller säkerhetsskäl. Bolaget är inte ansvarigt för skada som kan uppkomma till följd av att användaren hindras att använda tjänsten.

Bolaget är vidare inte ansvarigt för skada som uppstår på grund av att Användaren inte följt anvisningarna för säkerhetslösningen.

3. Begränsningar av Bolagets ansvar

3.1 Allmänna begränsningar i Bolagets ansvar

I tillägg till de begränsningar av Bolagets ansvar som anges på andra ställen i Villkoren gäller följande begränsningar av Bolagets ansvar (motsvarande ansvarsbegränsningar skall även gälla för av Bolaget anlitade externa leverantörer och samarbetspartners).

Bolaget är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet, samt heller ej utbrott av pandemi. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Bolaget ansvar vidare inte för skada till följd av omständighet som Bolaget inte råder över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar.

Bolaget är inte ansvarigt för skada som orsakats av uppdragstagare som Bolaget eller tredje part med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Användaren. Detsamma gäller skada som orsakats av att uppdragstagare blivit insolventa.

Om Bolaget varit normalt aktsamt ansvarar Bolaget inte för skada som uppkommit i annat fall än vad som beskrivits ovan.

3.2 Elektroniska tjänster

Användaren är medveten om att det kan uppkomma driftavbrott eller andra fel eller störningar i Användarens, Bolagets eller annans datasystem (hård- eller mjukvara), tele- eller elsystem och att detta kan medföra begränsningar i Användarens möjlighet att använda Bolagets tjänster samt att Bolagets tjänster inte fungera på det sätt som avsetts. Om Bolaget varit normalt aktsamt ansvarar Bolaget inte för skada som uppkommit på grund av sådana driftavbrott eller andra fel eller störningar som nämnts.

3.3 Felaktig uppgift

Anspråk mot Bolaget kan inte grundas på uppgifter i dokument eller meddelande från Bolaget, externa leverantörer och Bolagets samarbetspartner om dokumentet eller meddelandet till följd av misstag fått felaktig lydelse, såvida inte Bolaget underlåter att rätta uppgiften snarast sedan felet upptäckts. Detsamma skall gälla för uppgifter på Bolagets, externa leverantörers och samarbetspartners digitala plattformar. Vidare ansvarar inte Bolaget för felaktiga uppgifter som är en följd av misstag eller ändringar i försäkringsbolags försäkringserbjudande, försäkringsvillkor eller dylikt (oaktat i vilken form och på vilken plats uppgifterna gjorts tillgängliga för Bolaget och/eller Användaren).

4. Ändring i Bolagets tjänster och villkor

4.1 Ändringar i Bolagets tjänster

Bolaget har rätt att fritt avgöra vilka tjänster som skall tillhandahållas och att sluta tillhandahålla en eller flera tjänster. Bolaget har även rätt att fritt genomföra ändringar i de tjänster som tillhandahålls Användaren.

4.2 Ändringar i Bolagets villkor

Bolaget äger rätt att avgöra på vilka villkor Bolagets tjänster tillhandahålls och genomföra ändringar i dessa villkor.

Ändringar i Bolagets villkor ska meddelas Användaren. Ändringar i Bolagets villkor ska ha verkan gentemot Användaren fem arbetsdagar efter att Användaren meddelats om ändringen, eller vid den tidpunkt som följer av myndighetsbeslut, domstolsbeslut eller lag. Om Användaren inte godtar en ändring har Användaren möjlighet att säga upp Avtalet.

Oavsett vad som sagts ovan får ändringar i Bolagets villkor som generellt kan anses vara obetydliga för Användaren genomföras utan att Användaren informerats särskilt om detta.

5. Uppsägning

Bolaget kan säga upp Avtalet med Användaren med omedelbar verkan. Användaren kan närsomhelst säga upp Avtalet med Bolaget genom att avsluta sitt konto.

6. Övriga bestämmelser

6.1 Underhåll m.m.

Bolaget har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgången till Bolagets tjänster om detta är nödvändigt med hänsyn till tekniska-, underhålls- eller säkerhetsskäl. Bolaget skall i dessa fall snarast möjligt underrätta Användaren om att tillgången till Bolagets tjänster stängts av eller begränsats i något avseende.

6.2 Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter m.m.

Bolaget har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet. Vidare har Bolaget rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

6.3 Hantering av personuppgifter

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Användarens personuppgifter. Bolaget ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med Bolagets gällande dataskyddslagstiftning. Bolaget hanterar personuppgifter i enlighet med bolagets Personuppgiftspolicy.

6.4 Tillämplig lag och domstol

Tolkning och tillämpning av Avtalet skall ske enligt svensk rätt. Tvist med anledning av Avtalet skall prövas i allmän domstol.