Vill du ha hjälp?

010-336 71 40

Vill du ha hjälp?

010-336 71 40

Happens desktop hemsida logo

Personuppgiftspolicy

Nedan finner du för närvarande gällande Integritetsskyddspolicy till tjänsten Happens, tillhandahållen av Happens Sverige AB.

Version: INT-Happens.1.3 Senast uppdaterat: 2023-06-29

Varför och för vem?

På Happens Sverige AB, organisationsnummer 559176-3395, ("Happens", "vi", "oss", "vår") bryr vi oss om personlig integritet. Det betyder att vi respekterar och värnar om din integritet och rätten till kontroll och transparens vid behandling av dina Personuppgifter.

Den här Integritetspolicyn ("Policyn") är tillämplig för de behandlingar som Happens är Personuppgiftsansvarig för. Policyn beskriver övergripande för vilka ändamål vi behöver dina Personuppgifter, vilken rättslig grund vi stödjer oss på samt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifter. Vi informerar även om hur du gör för att utöva de rättigheter du har kopplat till vår behandling av dina Personuppgifter.

Policyn informerar om vår hantering av Personuppgifter i de fall du kommunicerar med oss, använder Tjänsten eller besöker vår hemsida https://happens.se/.

Definitioner

"Behandling" av Personuppgifter är allt som kan göras med en Personuppgift, t.ex. lagring, ändring, läsning, överlämning osv.

"Gällande rätt" är den lagstiftning som är tillämplig på behandlingen av Personuppgifter inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR), kompletterande nationell lagstiftning, samt praxis, vägledningar och rekommendationer utfärdade av en nationell eller europeisk tillsynsmyndighet.

"Personuppgifter" är all slags information som går att koppla till en identifierbar, levande person.

"Personuppgiftsansvarige" är det företag/organisation som bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt Personuppgifterna ska behandlas och därmed även ansvarar för att Personuppgifter behandlas enligt Gällande rätt.

"Personuppgiftsbiträde" är det företag/organisation som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning och får därmed endast behandla Personuppgifterna enligt Personuppgiftsansvariges instruktioner samt Gällande rätt.

"Registrerad" betyder den levande, fysiska person vars Personuppgifter behandlas.

"Särskild kategori av personuppgifter" eller "Känsliga personuppgifter" är alla uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

"Tjänsten" är en digital plattform för försäkringsförmedling. Happens strävar efter att göra försäkringsprocessen enkel, transparent och lättillgänglig för våra användare. Hos Happens kan användarna söka efter och jämföra olika försäkringsprodukter från ledande försäkringsaktörer. Vi erbjuder en omfattande databas med försäkringsalternativ inom olika områden, såsom fordonsförsäkringar, hemförsäkringar, reseförsäkringar och mycket mer. Genom att ge användarna tillgång till en bred portfölj av försäkringsprodukter strävar Happens efter att erbjuda en personlig och skräddarsydd upplevelse för varje individ.

Happens personuppgiftsansvar

Informationen i denna Policy omfattar Behandling av Personuppgifter som Happens är Personuppgiftsansvarig över, dvs. den Behandling för vilka vi bestämmer ändamålet med (varför en behandling görs) och medel för (på vilket sätt, vilka personuppgifter, hur länge osv.). Policyn beskriver inte hur vi behandlar personuppgifter i rollen som Personuppgiftsbiträde - alltså då vi behandlar personuppgifter på uppdrag av våra kunder.

Vi tillhandahåller en plattform för försäkringsförmedling. Vi behöver därför behandla dina personuppgifter för att kunna ge råd och hjälpa dig vid val av och val inom försäkring, för att administrera de försäkringar du har valt, samt för att efterleva diverse rättsliga förpliktelser som följer av tjänsterna. Därtill, på din begäran, kan vi även samla in information om dina nuvarande försäkringar för att antingen spara dem på ditt konto eller för att kunna jämföra dem mot nya alternativ på marknaden.

Happens behandling av personuppgifter

Vi har ett ansvar att beskriva och visa hur vi lever upp till de krav som ställs på oss när vi behandlar dina Personuppgifter. Det här avsnittet syftar till att ge dig en förståelse för vilka typer av personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål.

Lagringstid

De tilltänkta mottagarna av denna Policy är följande grupper, vars personuppgifter vi lagrar i enlighet med nedan kriterier.

 • Användare av Tjänsten Användares personuppgifter kommer att lagras under den tid som de använder Tjänsten samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser som t.ex. att hantera påstådda fel i Tjänsten. Dessutom lagrar vi dina personuppgifter så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till försäkringstiden. Vi har även krav att lagra rådgivningsdokumentation och tillhörande handlingar så lång tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning av försäkringen kan framställas plus ett år. Detta innebär att vi normalt lagrar informationen i elva år efter att vårt avtal med företaget/organisationen har upphört.
 • Telefon- och Chattinteraktion När du kontaktar oss via telefon eller chatt samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att ge dig bästa möjliga service och stöd. Vi sparar dessa uppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Om du genomför en aktiv försäkringsjämförelse eller får erbjudanden om försäkringar under ditt samtal med oss via telefon eller chatt, sparar vi dina personuppgifter. Enligt försäkringsförmedlingslagstiftningen behöver vi behålla sådana uppgifter i 11 år från det att försäkringen förmedlades. Om du inte väljer att teckna någon försäkring under ditt samtal via telefon eller chatt, raderar vi dina personuppgifter 15 månader efter att samtalet eller chattsessionen ägde rum.

Cookies

Personuppgifter tillhörande besökare till vår hemsida kommer att behandlas i enlighet med vår cookie policy.

Happens använder cookies och liknande spårningstekniker så att vi kan ge dig den absolut bästa användarupplevelsen. Mer information om hur vi använder cookies finns i vår Cookie Policy (https://happens.se/cookies/).

Behandlingar och ändamål

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som vi utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter.

Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter för följande ändamål:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter för att bekräfta din identitet, verifiera dina uppgifter och kunna kommunicera med dig
 • Information om din användning av tjänsten eller produkten för att kunna förbättra din kundupplevelse
 • Konsumtionsmönster för att kunna tillgodose dig med specifika erbjudande
 • Betalningsinformation för att kunna erbjuda exempelvis autogiro och andra betalsätt
 • För att kunna visa premier för försäkringar, samlar vi även in information om försäkringsobjektet.

Villkor för att behandla känsliga personuppgifter Vi inhämtar den registrerades uttryckliga samtycke om att behandla dennes känsliga personuppgifter.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi inhämtar dina personuppgifter på ett antal olika sätt. Vi får främst tillgång till dina personuppgifter:

 • Genom att du själv har lämnat dina personuppgifter till oss
 • Genom tredjeparts analysteknologi ex. cookies
 • Från offentliga källor såsom myndigheter, SPAR m.m.

Rättsliga grunder

För att vi ska få behandla dina personuppgifter krävs det att vi har s.k. laglig grund för respektive behandling. I vår verksamhet behandlar vi dina personuppgifter främst på följande grunder:

Avtal - Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra skyldigheter i ett avtal mellan oss eller för att förbereda inför att ingå ett avtal med den Registrerade.

Rättslig förpliktelse - Vi är enligt gällande lagar och regler skyldiga att behandla personuppgifter som ett resultat av vår verksamhet.

Om du vill ha ytterligare information kring vilken eller vilka rättslig(a) grund(er) som vi behandlar just dina personuppgifter för har du alltid rätt att begära ut ett s.k. registerutdrag. Läs mer under "Hur du använder dina rättigheter" nedan.

Dina rättigheter

Du är den som bestämmer över dina Personuppgifter. Vi strävar alltid efter att se till att du kan utöva dina rättigheter så effektivt och smidigt som möjligt.

Tillgång - Du har alltid rätt att få information om de Personuppgiftsbehandlingar som rör dig i ett s.k. registerutdrag. Av registerutdraget framgår de bl.a. vilka av dina personuppgifter vi har lagrade samt för vilka ändamål och på vilken rättslig grund. Vi lämnar endast ut uppgifter om vi har kunnat säkerställa att det faktiskt är du som frågar efter uppgifterna.

Rättelse - Upptäcker du att de Personuppgifter vi behandlar om dig inte stämmer, hör av dig till oss så fixar vi det!

Radering - Vill du att vi glömmer dig helt? Du har rätt att begära radering av dina Personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter enligt lag eller ett avtal som vi har ingått med dig kommer vi att säkerställa att de endast behandlas för det specifika ändamål som framgår av lagen eller avtalet. Därefter ser vi till att uppgifterna raderas så snart som möjligt.

Invändning - Håller du inte med oss om att vårt intresse av att behandla dina Personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av skydd för den personliga integriteten? Ingen fara - i så fall ser vi över vår intresseavvägning och kontrollerar att den fortfarande håller. Vi väger såklart in din invändning när vi gör en ny bedömning för att utvärdera om vi fortfarande kan motivera vår Behandling av dina Personuppgifter. Invänder du mot direktmarknadsföring kommer vi ta bort dina Personuppgifter på en gång utan att se över vår bedömning.

Begränsning - Du kan även be oss att begränsa vår Behandling av dina uppgifter:

 • Under tiden som vi hanterar en begäran från dig om någon av dina andra rättigheter.
 • Om du, istället för att begära radering, vill att vi markerar att uppgifterna inte ska behandlas för ett visst ändamål. Om du t.ex. inte vill att vi skickar reklam till dig i framtiden behöver vi fortfarande spara ditt namn för att veta att vi inte ska kontakta dig.
 • I de fall där vi inte längre behöver uppgifterna för det ändamål som de samlades in för, förutsatt att du inte har ett intresse av att vi behåller uppgifterna för att kunna göra gällande ett rättsligt anspråk.

Dataportabilititet - Vi kan ge dig de uppgifter du själv lämnat till oss eller som vi har fått av dig i samband med att vi ingått ett avtal med dig. Du får dina uppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format som du sedan kan ta med dig till en annan Personuppgiftsansvarig.

Återkalla samtycke - Om du har samtyckt till en eller flera specifika behandling(ar) av dina Personuppgifter har du närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke och därmed be oss att upphöra med Behandlingen omedelbart. Observera att du endast kan återkalla ditt samtycke för framtida Behandling(ar) av Personuppgifter och inte för någon Behandling som redan skett.

Hur du använder dina rättigheter

Du har som registrerad rätt att:

 • få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig i ett registerutdrag.
 • få felaktiga personuppgifter rättade och få ofullständiga personuppgifter kompletterade.
 • begära att få dina uppgifter raderade eller begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera dock att det kan finnas begränsningar om uppgifterna exempelvis behöver sparas enligt lag eller om det annars finns giltiga skäl att spara uppgifterna.
 • invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på vårt berättigade intresse såsom exempelvis direkt marknadsföring och profilering.
 • få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt, förutsatt att det är tekniskt möjligt och säkert, få dessa personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du skicka ett meddelande till oss via den meddelandefunktion som tillhandahålls i inloggat läge.

Överföring av Personuppgifter

För att bedriva vår verksamhet tar vi hjälp av andra som behandlar Personuppgifter för vår räkning, så kallade Personuppgiftsbiträden. Vi behandlar alla personuppgifter inom EU/EES.

Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med alla våra Personuppgiftsbiträden. PUB-avtalet reglerar hur Personuppgiftsbiträdet får behandla Personuppgifterna och vilka säkerhetsåtgärder som krävs för personuppgiftsbehandlingen.

Vi kan även behöva lämna dina Personuppgifter till vissa utpekade myndigheter för att fullgöra skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.

Våra kategorier av Personuppgiftsbiträden

Nedan är kategorier av mottagare som vi kan komma att dela dina uppgifter med:

 • Leverantörer av marknadsföringstjänster, t.ex. reklambyrå för framtagande av kampanjer eller leverantör för hjälp med utskick genom post eller mail.
 • IT-leverantörer för exempelvis affärssystem och ärendehantering. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i våra affärssystem (ett system som administrerar våra kunder och kontakter).
 • System för att genomföra kundanalys och ta fram statistik för att bidra till branschstatistik samt för att förbättra kundupplevelsen.

Säkerhet

Happens har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att de skyddas från förlust, missbruk och obehörig eller otillåten åtkomst. För det fall dina Personuppgifter delas med Personuppgiftsbiträden kommer dina Personuppgifter erhålla likvärdigt skydd.

Tekniska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras genom tekniska lösningar. Våra tekniska säkerhetsåtgärder är:

 • Kryptering
 • Brandvägg
 • Säkerhetskopiering

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du upplever att vi behandlar dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, även efter att du har uppmärksammat oss om detta, har du alltid rätt att lämna ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Mer information om våra skyldigheter och dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida (https://www.imy.se/). Du kan också kontakta myndigheten på imy@imy.se.

Ändringar i den här policyn

Vi reserverar oss rätten att göra ändringar i denna Policy. I de fall ändringen påverkar våra skyldigheter eller dina rättigheter, kommer vi att informera om ändringarna i förväg så att du ges möjlighet att ta ställning till den uppdaterade policyn.

Kontakt

Vi har utsett ett dataskyddsombud som kan svara på frågor om dina rättigheter och övriga frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter till Happens dataskyddsombud: dpo@happens.se