Happens mobile hemsida logo
Happens desktop hemsida logo

Personuppgiftspolicy

Nedan finner du för närvarande gällande Integritetsskyddspolicy till tjänsten Happens, tillhandahållen av Happens Sverige AB.

Version: INT-Happens.1.2 Senast uppdaterat: 2021-10-14

1. Personuppgiftsansvarig

Happens Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt, transparant och korrekt sätt i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

2. Personuppgifter som vi behandlar

När du blir kund hos oss och använder vår tjänst samlar vi in olika personuppgifter.

I samband med att du skapar ett konto hos oss samlar vi in uppgifter för att identifiera dig såsom exempelvis namn och personnummer. Vi samlar även in kontaktuppgifter såsom till exempel adress, e-post och telefonnummer. I tillägg till detta samlar vi in uppgifter som krävs enligt lag, vilket kan bestå i uppgifter som krävs för att säkerställa en god kundkännedom.

Vid användandet av vår tjänst samlar in ytterligare uppgifter. Exempel på sådana uppgifter är information om ditt hushåll, information om dina befintliga försäkringar information om boendeform.

Slutligen samlar vi in information om hur du använder tjänsten genom egna eller tredje parts cookies och andra uppföljningsverktyg. Vi gör detta för att kontinuerligt se över och förbättra tjänsten och för att säkerställa bästa möjliga användarupplevelse.

3. Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Företrädesvis grundar sig vår behandling av dina personuppgifter på att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås. Det kan exempelvis röra sig om behandling av dina personuppgifter som är nödvändig för att öppna ett konto, tillhandahålla kundservice och hantera rättsliga anspråk.

Vidare behandlas personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra rättsliga förpliktelser. Exempel på behandlingar av personuppgifter som sker med denna grund är behandlingar som krävs för att upprätthålla en god kundkännedom, behandlingar som krävs för att följa lagstiftning såsom bokföringslagen och behandlingar som är nödvändiga för att efterleva rapporteringskrav till olika myndigheter.

Avslutningsvis kan vissa behandlingar av personuppgifter motiveras av ett berättigat intresse hos oss. Exempel på behandlingar med denna grund är när personuppgifter behandlas för att utveckla och anpassa vår tjänst och dess funktionaliteter i syfte att skapa en bättra användarupplevelse. Vi använder även berättigat intresse vid behandlingar som relaterar till marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.

4. Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas endast under den tid det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in och behandlades för. Detta innebär att vi sparar dina uppgifter så länge det krävs för att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser, samt så länge det finns ett berättigat intresse som motiverar att uppgifterna sparas.

5. Automatiska beslut och profilering

I vissa situationer använder vi oss av automatiserat beslutfattande utan mänsklig påverkan. Vid marknadsföring av olika produkter och delar av tjänsten, använder vi även profilering för att ge dig den information som är mest relevant för dig och därigenom ytterligare förbättra din användarupplevelse.

Du har alltid möjlighet att begära att inte bli föremål för beslut som enbart grundar sig på automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, vid beslut som får rättsliga följder för dig eller på liknande sätt påverka din situation i betydande grad.

6. Utlämning av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra aktörer (s.k. tredje part) såsom exempelvis myndigheter och företag vi samarbetar med. I sådant fall lämnar vi inte ut mer uppgifter än vad som är nödvändigt sett till ändamålet med behandlingen. Om uppgifter lämnas ut till tredje part vidas lämpliga organisatoriska, legala och tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi säkerställer även att den tredje parten följer de sekretessförpliktelser som gäller för finanssektorn.

Vi överför inga personuppgifter till länder utanför EU/EES.

7. Tredjepartsleverantörer för support & analys

Digital kundsupport

Vi kan komma att använda tredjepartsleverantörer för att tillhandahålla digital kundsupport.

Crisp är en chattprogramvara som gör att vi kan erbjuda kundsupport. Chattkonversationer syftar enbart till att ge kundservice och används inte för andra ändamål. Mer information om Crisps sekretessvillkor finns på Crisps webbplats för sekretess och villkor: https://help.crisp.chat/en/article/whats-crisp-eu-gdpr-compliance-status-nhv54c/

Analys

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att bevaka och analysera användningen av vår tjänst.

Google Analytics och andra Google-tjänster Google Analytics är en webbanalystjänst som Google erbjuder, som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder den insamlade informationen för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Denna data delas med andra Google-tjänster. Google kan använda den insamlade informationen för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Hotjar

Vi använder Hotjar för att bättre förstå våra användares behov och för att optimera vår tjänst och användarupplevelsen. Hotjar är en tekniktjänst som hjälper oss att förstå våra användares upplevelse (t.ex. hur mycket tid som spenderas på vilka sidor, vilka länkar som klickas på, vad kunder gillar och inte gillar etc.) och detta möjliggör för oss att bygga och bibehålla vår tjänst med kundfeedback. Hotjar använder kakor och andra tekniker för att samla in data om våra besökares beteende och deras enheter. Detta inkluderar enhetens IP-adress (behandlad under din session och lagrad i en anonym form), enhetens skärmstorlek, enhetens typ, webbläsarinformation, geografisk position (endast land), och föredraget språk använt för att visa vår hemsida. Hotjar lagrar denna information åt oss i en pseudonymiserad användarprofil. Hotjar är bundna av ett avtal med oss och förbjudna att sälja någon typ av data insamlad åt oss. För mer information, vänligen besök "om Hotjar"-sektionen på Hotjar's supportsida

8. Dina rättigheter

Du har som registrerad rätt att:

· få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig i ett registerutdrag.

· få felaktiga personuppgifter rättade och få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

· begära att få dina uppgifter raderade eller begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera dock att det kan finnas begränsningar om uppgifterna exempelvis behöver sparas enligt lag eller om det annars finns giltiga skäl att spara uppgifterna.

· invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på vårt berättigade intresse såsom exempelvis direkt marknadsföring och profilering.

· få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt, förutsatt att det är tekniskt möjligt och säkert, få dessa personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du skicka ett meddelande till oss via den meddelandefunktion som tillhandahålls i inloggat läge.

9. Cookies (kakor)

Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter som relaterar till användningen av vår tjänst och aktiviteten på vår hemsida och i vår mobilapplikation. Det kan exempelvis röra sig om att föra besöksstatistik. Syftet med att samla in dessa uppgifter är att kunna förbättra vår tjänst och på så sätt kontinuerligt förbättra användarupplevelsen. Om du inte vill tillåta användningen av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies. Väljer du att inte acceptera cookies kan möjligheten att använda vår tjänst påverkas och vi kan inte garantera att tjänsten fungerar korrekt.

10. Ändring av policyn

Vi arbetar ständigt med att se över och förbättra vår tjänst för att kunna leverera bästa möjliga användarupplevelse. Som en följd av detta kan innehållet denna policy komma att ändras. Läs gärna igenom denna policy emellanåt för att hålla dig uppdaterad om dess innehåll.

11. Kontakta oss eller Datainspektionen

Kontakta oss gärna om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter. För det fall du anser att vi brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen och framföra ett klagomål. Mer information kring hur du går tillväga för att framföra ett klagomål till Datainspektionen hittar du på Datainspektionens hemsida: http://www.datainspektionen.se/.

Om du vill ta kontakt med oss kan du kontakta vår kundservice genom att använda meddelandefunktionen som är tillgänglig i inloggat läge. Du kan även komma i kontakt med vår kundservice via telefon och epost.

Våra övriga kontaktuppgifter finner du nedan.

Happens Sverige AB

Holländargatan 22 113 59 Stockholm

E-post: info@happens.se